بازیابی فلزات از انواع کاتالیست مستعمل

فلزات گرانبها

بازیابی فلزات از لجن اندی

بازیافت بردهای مخابراتی و الکترونیکی

این شرکت دارای مجوز فعالیت های صنعتی مربوطه می باشد و به صورت مستقیم و غیر مستقیم برای 112 نفر ایجاد اشتغال نموده است.

شرکت پترو پالایش با داشتن تیم بازرگانی مجرب و با رعایت مصالح و قوانین کشور توانایی صادرات و بازگشت ارز حاصل را به کشور داشته است.